குறிச்சொற்கள் தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்

குறிச்சொல்: தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்

தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்

தரிசனம் என்பது ஒரு கண்ணோட்டம் உலகப் பொதுவாக விரிக்கப்படுதல். வாழ்வின் பல்வேறு தருணங்களில் நாம் அறியும் உண்மைகள் அந்தந்தத் தருணங்களுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டவை. இவ்வுண்மைகளை நாம் தொடர்ந்து சாராம்சப்படுத்துகிறோம். விளைவாக இவற்றை இணைக்கும்போது...