குறிச்சொற்கள் தேவதச்சன் கவிதைகள்- ஆங்கில மொழியாக்கம்

குறிச்சொல்: தேவதச்சன் கவிதைகள்- ஆங்கில மொழியாக்கம்

தேவதச்சன் ஆங்கிலத்தில்

  தேவதச்சன் கவிதைகளின் ஆங்கில மொழியாக்கமும் மூலமும். பதாகை இணையப்பக்கத்தில் இருந்து. மொழியாக்கம் உருவாக்கும் சிக்கல்களும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விவாதம் கவிதைகளைப்புரிந்துகொள்ள சிறந்த வாசலாக உள்ளது.   http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-lasttime/ http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-goatherd/ http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-washingcloth/ http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-jellyfish/