குறிச்சொற்கள் தேசியம் என்னும் கற்பிதம்

குறிச்சொல்: தேசியம் என்னும் கற்பிதம்