முகப்பு குறிச்சொற்கள் தேகமுத்ராதரங்கிணி

குறிச்சொல்: தேகமுத்ராதரங்கிணி