குறிச்சொற்கள் தென்குன்றூர் பெருஞ்சாத்தனார்

குறிச்சொல்: தென்குன்றூர் பெருஞ்சாத்தனார்