குறிச்சொற்கள் தெணியான் – ஈழ எழுத்தாளர்

குறிச்சொல்: தெணியான் – ஈழ எழுத்தாளர்

தெணியான்- கடிதம்

இனிய ஜெயம், எங்கள் கூட்டுக்குடும்பம் மொத்தமும் கூடும் ஒரு இல்ல நிகழ்வு, தொடர்ந்து சுற்றுலா என கடந்து போயின ஒரு 10 நாட்கள். தளத்தில் விட்டுப்போனவை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வாசித்து வருகையில் எழுத்தாளர் தெணியான்...

அஞ்சலி: தெணியான்

ஈழ எழுத்தாளர் தெணியான் மறைந்தார். முற்போக்கு இலக்கியத்தில் பங்களிப்பாற்றியவர். அஞ்சலி தெணியான் மறைந்தார் முருகபூபதி தெணியான் மறைவு- இனி