குறிச்சொற்கள் துரை குணா

குறிச்சொல்: துரை குணா

எச்.ஜி.ரசூல்

பெருமாள் முருகனுக்காக பொங்கியவர்களின் மேலான கவனத்துக்கு….. 2007ல் வெளிவந்த இஸ்லாத்தில் குடி பண்பாடு பற்றிய ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரைக்காக ஜமாத் என்னை ஊர்விலக்கம் செய்தது. சமூக புறக்கணிப்பு, காபிர் பத்வா மதவிலக்கம் என இரட்டை வன்முறை...