முகப்பு குறிச்சொற்கள் துஞ்சத்து எழுத்தச்சன்

குறிச்சொல்: துஞ்சத்து எழுத்தச்சன்