குறிச்சொற்கள் தீர்க்கநாசன்

குறிச்சொல்: தீர்க்கநாசன்