குறிச்சொற்கள் திரு வி கல்யாணசுந்தரனார்.

குறிச்சொல்: திரு வி கல்யாணசுந்தரனார்.