குறிச்சொற்கள் தாடகைமலையடிவாரத்தில் ஒருவர்

குறிச்சொல்: தாடகைமலையடிவாரத்தில் ஒருவர்