குறிச்சொற்கள் தர்பாரிராகம்

குறிச்சொல்: தர்பாரிராகம்

ஞானபீட விருதுகள்

2009 ஆம் வருடத்துக்கான பாரதிய ஞானபீட விருது இந்தி எழுத்தாளர் ஸ்ரீலால்சுக்லாவிற்கும் அமர்காந்துக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீலால் சுக்லாவின் ராக் தர்பாரி என்ற நாவல் தமிழில் ‘தர்பாரி ராகம்’ என்ற பேரில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுக்...