குறிச்சொற்கள் தருக்கங்களுக்கு இடையே தவித்துக்கொண்டிருக்கும் உண்மை

குறிச்சொல்: தருக்கங்களுக்கு இடையே தவித்துக்கொண்டிருக்கும் உண்மை