குறிச்சொற்கள் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை

குறிச்சொல்: தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை

இசையுடன் மரபைக் கொண்டாடுவோம்…

தமிழ் பாரம்பரியக் கச்சேரி 2011 - இசையைத் தாண்டிக் கொண்டாடுவோம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னையே இசை விழாக் கோலம் பூணும். நூற்றுக்கணக்கான சபாக்களில் ஆயிரக்கணக்கான இசைக்கலைஞர்கள் கலந்துகொண்டு பாடுவார்கள். இசையைத் தவிரவும்...