குறிச்சொற்கள் தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தின் விருது

குறிச்சொல்: தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தின் விருது

யாழ் பாணனுக்கு இயல் விருது

2010ம் ஆண்டுக்கான இயல் விருது தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கியமான முன்னோடியான எஸ்.பொன்னுத்துரை ஆகிய எஸ்.பொவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கனடாவில் இயங்கும் தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அளிக்கும் இந்த வாழ்நாள் தமிழ் இலக்கிய சாதனை விருது,...

தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தின் விருது

இவ்வருட இலக்கிய தேட்ட விருதுகளில் புனைகதைக்கான விருது ’கொற்றவை’ நாவலுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மகிழ்ச்சியூட்டும் அங்கீகாரம் அது.