குறிச்சொற்கள் தன்னைக் கடத்தல்

குறிச்சொல்: தன்னைக் கடத்தல்

தன்னைக் கடத்தல்

நூல்கள் வாங்க https://www.vishnupurampublications.com/ "காதில் தீராத ஒலி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் டின்னிடஸ் என்னும் நோய்கொண்ட ஒருவர், தூக்கத்திற்கான நேரம் தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நோய் கொண்ட ஒருவர் என இருவர். அவர்களின் வெற்றியின் கதையை அவர்கள் சொல்கிறார்கள்....