குறிச்சொற்கள் தண்ணீர் தண்ணீர்

குறிச்சொல்: தண்ணீர் தண்ணீர்