குறிச்சொற்கள் தண்ணீர்த்தொட்டிக் கடல்

குறிச்சொல்: தண்ணீர்த்தொட்டிக் கடல்