குறிச்சொற்கள் தடம் இலக்கிய இதழ் ஜூன் 2016

குறிச்சொல்: தடம் இலக்கிய இதழ் ஜூன் 2016

சிறுகதையின் வழிகள்

    ஒரு பண்பாட்டுச்சூழலில் குறிப்பிட்ட இலக்கிய படிவம் ஏன் உருவாகிறது என்ற வினா அவ்வடிவத்தில் எழுதப்படும் அனைத்து படைப்புகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் திறவுகோலாக அமைய முடியும். உதாரணமாக பெரும்பாலான நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் ஏதேனும் தொழிலுடன்...