குறிச்சொற்கள் தங்கத்தின் மணம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தங்கத்தின் மணம் [சிறுகதை]