முகப்பு குறிச்சொற்கள் டெரன்ஸ் மாலிக்

குறிச்சொல்: டெரன்ஸ் மாலிக்