குறிச்சொற்கள் ஞெரளத்து ராமப்பொதுவாள்

குறிச்சொல்: ஞெரளத்து ராமப்பொதுவாள்