குறிச்சொற்கள் ஜெ.எம்.நல்லுசாமிப்பிள்ளை

குறிச்சொல்: ஜெ.எம்.நல்லுசாமிப்பிள்ளை

ஜெ.எம்.நல்லுசாமிப்பிள்ளை: சைவசித்தாந்த முன்னோடி

சென்னை நண்பர் ஒருவர் என்னிடம் சைவம் குறித்து தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது 'சிவஞான போதத்'துக்கு ஆங்கில மொழியாக்கம் உண்டா என்று கேட்டார். நான் என் நினைவில் இருந்து ஜெ.எம்.நல்லுசாமிப்பிள்ளை அவர்களின் மொழியாக்கம் மிக முக்கியமானது...