குறிச்சொற்கள் ஜனநாயகப்போராட்டம்

குறிச்சொல்: ஜனநாயகப்போராட்டம்

சுதந்திரமும் கனவும்

அன்புள்ள ஜெ, ராஜாஜியின் ஜெயில் டைரி என்று நூல் படிக்கக்கிடைத்தது. 1922ல், தன் நாற்பத்தி நாலாம் வயதில், வேலூர்ச்சிறையில் இருந்த மூன்று மாத காலத்தில் ராஜாஜி ஒரு நாள் தவறாது எழுதிய டைரிக்குறிப்புகள். படிக்கப்படிக்கப்...