குறிச்சொற்கள் சோற்றுக்கணக்கு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சோற்றுக்கணக்கு [சிறுகதை]