முகப்பு குறிச்சொற்கள் சேலம் பகடால நரசிம்மலு நாயிடு

குறிச்சொல்: சேலம் பகடால நரசிம்மலு நாயிடு