குறிச்சொற்கள் சேரன் செங்குட்டுவன்

குறிச்சொல்: சேரன் செங்குட்டுவன்