குறிச்சொற்கள் செய்தி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: செய்தி [சிறுகதை]