குறிச்சொற்கள் செட்டிநாட்டு வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி

குறிச்சொல்: செட்டிநாட்டு வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி

செட்டிநாட்டு வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி

தமிழ்மொழி தொன்மையும் தனித்துவமும் உடைய செம்மொழிகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும் தன் தனிச்சிறப்பு இன்றும் வாழும் அதன் அழிவின்மையே. ஒவ்வொரு தளத்துக்கும் ஏற்ப மகக்ளால் விரிவுபடுத்தபப்ட்டு பயன்படுத்தபடுவதனூடாகவே அதன் 'சீரிளமைத்திறம்' வெளியாகிறது என்றால் மிகையல்ல....