குறிச்சொற்கள் சீட்டு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சீட்டு [சிறுகதை]