குறிச்சொற்கள் சிவமயம் (சிறுகதை)

குறிச்சொல்: சிவமயம் (சிறுகதை)

சிவமயம் (சிறுகதை)

பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். வசை என்று சொல்லலாம். ஞானசம்பந்தர் போகிற போக்கில் தனக்கு அருள் செய்யாமல் ஒற்றைக் காலில் நிற்கும் நடராசனை எட்டுவாரி இடக்குப் பண்ணிவிட்டுப் போனார். பிறகு வந்த ராஜாக்கள் கற்றளி...