குறிச்சொற்கள் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் – waaval

குறிச்சொல்: சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் – waaval