குறிச்சொற்கள் சின்னஞ்சிறு வெளி

குறிச்சொல்: சின்னஞ்சிறு வெளி

அரசன்,சிட்டுக்குருவி- கடிதங்கள்

பித்திசைவு மூன்று வருகைகள். செங்கோலின் கீழ் என் அன்பு ஜெ, காலையில் செய்தித்தாளை புரட்டிவிட்ட பின் ஓர் இனம் புரியாத எதிர்மறை சிந்தனைகள் வந்தது.... இதனை விரட்ட ஜெ வின் தளத்திற்கு சென்று வருவோம் என்று தான் திறந்தேன்....

கதைகள் கடிதங்கள்

J, The short stories are fantastic. Not just the fact that we are getting one a day (which is unbelievable), but each one that I...