குறிச்சொற்கள் சிந்தே [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சிந்தே [சிறுகதை]