குறிச்சொற்கள் சிகிழ்ச்சை

குறிச்சொல்: சிகிழ்ச்சை

சிகிழ்ச்சை சரியா?

அன்பின் ஜெயமோகன், “சிகிழ்ச்சை” என்று நீங்கள் எழுதியது முதன்முதல் கண்ணில் பட்டபொழுது அச்சுப்பிழை போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன். உங்கள் எழுத்துகளில் அதனை மீண்டும் கண்டபொழுது அச்சுப்பிழை அல்ல என்பதைப் புரிந்துகொண்டேன். அப்புறம் “சிகிழ்ச்சை”யின் தோற்றுவாயை,...