முகப்பு குறிச்சொற்கள் “சர்வகல்விதம் பிரம்ம”

குறிச்சொல்: “சர்வகல்விதம் பிரம்ம”