குறிச்சொற்கள் சர்மாவின் உயில்

குறிச்சொல்: சர்மாவின் உயில்

சர்மாவின் உயில்- க.நா.சுவின் காணிநிலம்

  க.நா.சுப்ரமணியம் பாதிக்கிணறுதாண்டியவன் மிச்சக்கிணறைக் கற்பனையால் தாண்டுவதுதான் இலக்கியம். ஆழத்தில் விழும்போது அது நிகழ்கிறது. பாரதியின் காணிநிலம் வேண்டும் கவிதையை அந்தக் கற்பனைக்கான மிகச்சிறந்த உதாரணமாகச் சொல்லலாம். கற்பனாவாத யுகத்தைச்சேர்ந்த எல்லா கவிஞர்களும் அவ்வகையில் தங்கள்...