முகப்பு குறிச்சொற்கள் சம்வரணன் குரு

குறிச்சொல்: சம்வரணன் குரு