குறிச்சொற்கள் சமஸ் கட்டுரைகள்

குறிச்சொல்: சமஸ் கட்டுரைகள்

அழியாக்குரல்-சமஸ் கட்டுரைகள்

செய்தி என்பதற்கும் வரலாறு என்பதற்கும் என்ன உறவு? நேற்றைய செய்திகளால் ஆனது வரலாறு. இன்றைய செய்தியோ நேற்றைய செய்தியின் மீதுதான் வந்து விழுகிறது. அதை மறக்கவைக்கிறது. பொருளற்றதாக்குகிறது. நாலைந்து நாள் பழைய செய்தித்தாள்கூட...