குறிச்சொற்கள் சத்தியமேவஜெயதே

குறிச்சொல்: சத்தியமேவஜெயதே