முகப்பு குறிச்சொற்கள் சதத்துய்மனன்

குறிச்சொல்: சதத்துய்மனன்