குறிச்சொற்கள் சங்க இலக்கிய காலம்

குறிச்சொல்: சங்க இலக்கிய காலம்

உணவுப்படிநிலை

சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்து மாட்டிறைச்சி உண்ணுதல் பற்றிய செய்திகள் உண்டு. இந்தியாவின் சமய, சமூக அமைப்பில் திராவிடப் பண்பாடு அடிமானமாக (ஸப்ஸ்ட்ரேற்றம்) இருக்கிறது என்பர். இந்திய ஜாதி அமைப்பில் உணவு பிரமிட் முக்கியமானது. புலால் உண்ணாமை,...