குறிச்சொற்கள் சக்ரவர்த்தித் திருமகன்

குறிச்சொல்: சக்ரவர்த்தித் திருமகன்