குறிச்சொற்கள் சக்தி ரூபேண!

குறிச்சொல்: சக்தி ரூபேண!