குறிச்சொற்கள் கோபிகிருஷ்ணன் படைப்புகள்

குறிச்சொல்: கோபிகிருஷ்ணன் படைப்புகள்

உலகாளும் பொருளின்மை

பாலைவனங்களில் உள்ள மக்கள்தான் அதிகமாகச் சூதாடுகிறார்கள் என்பார்கள். பாலைவன வாழ்க்கையின் முடிவில்லாத சலிப்பை வெல்ல அவர்கள் சூதாட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். சூதாட்டம் என்பது ஒரு களத்தில் ஒருசில நிகழ்வுகளுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கைவிளையாட்டுதான். அங்கே நின்று...