குறிச்சொற்கள் கோட்டை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கோட்டை [சிறுகதை]