குறிச்சொற்கள் கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

குறிச்சொல்: கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

அமெரிக்காவில் கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்கத்தில் ஆற்றிய உரை https://www.youtube.com/watch?v=ILy1GpebUd0&list=PLaIujo5wcy2adB1R0DjE05t6n1zxHmq7b&index=2

கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை https://www.youtube.com/watch?v=qmvZz7QRnP8