குறிச்சொற்கள் கொந்தளிப்பின் அழகியல் – பிரமிள் கவிதைகள்

குறிச்சொல்: கொந்தளிப்பின் அழகியல் – பிரமிள் கவிதைகள்

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -5

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள்-1 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -2 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -3 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -4 5. காலமுகம் நோக்கும் தவம்   பிரமிளின் கவிதைமொழி பற்றிய ஒரு விவாதமின்றி இக்கட்டுரை...

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -4

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள்-1 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -2 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -3 4. மீபொருண்மை கனவு பித்து   பிரமிளின் ஆன்மீகம் தர்க்கபூர்வமாக வெளிப்படுவதையே அவருடைய  மீபொருண்மை என்றேன். அதை இவ்வாறு வகுத்துக்...

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -3

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள்-1 கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள் -2 3 தன்னைக் கடத்தலின் கொந்தளிப்பும் அமுதும்   பிரமிளின் ஆன்மீகம் எது? அவர் முதலில் எழுதியதாகக் கூறப்படும் 'நான்' என்ற கவிதையை வைத்து இதை மிகத்திட்டவட்டமாக...

கொந்தளிப்பின் அழகியல்: பிரமிள் கவிதைகள்-1

  1. மூன்று பின்னல்களின் கோலம் மூன்று கோடுகள் பின்னி உருவாகும் கோலம் என்று பிரமிளின் படைப்பியக்கத்தைச் சொல்லலாம். அவரது படைப்பியக்கம் என்பது பெரும்பாலும் அவருடைய முதற்கட்டக் கவிதைகளினால் தீர்மானிக்கப்படுவது.அவருடைய கட்டுரைகளில் அவ்வப்போது நிகழும் திறப்புகள்,...