குறிச்சொற்கள் கைமுக்கு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கைமுக்கு [சிறுகதை]