குறிச்சொற்கள் கூடு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கூடு [சிறுகதை]